FIF - Klubbens love

FIF - Klubbens love/vedtægter

Herunder kan du læse FIF's love der er vedtaget af Generalforsamlingen.FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED m.v.

§ 1

Foreningens navn er ”FIF Håndbold”


Foreningen er stiftet den 18. februar 1935 og har siden 1935 fungeret som en afdeling af Frederiksberg Idræts-Forening. Foreningens mærke er FIF, og klubdragten består af hvid trøje med brystmærke og blå benklæder.


§ 2

Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke håndbold.


§ 3

Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune.


§ 4

Foreningen er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund og Dansk Håndbold Forbund samt Frederiksberg Idræts-Union.FORENINGENS MEDLEMMER

§ 5

Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningen.


For medlemmer, der ikke er fyldt 18 år ved indmeldelsen, skal indmeldelsesblanketten underskrives af en forælder.

Indmeldelsen er først gyldig, når den er godkendt af foreningens bestyrelse.


Udmeldelse, der skal ske til ved skriftlig meddelelse til foreningens kasserer, kan ske med en måneds varsel til den første i et kvartal.


§ 6

Kontingent fastsættes på foreningens generalforsamling.


Medlemmer, der skylder kontingent, eller som har anden gæld til foreningen, og som ikke berigtiger gælden inden otte dage efter afsendelse af et skriftligt påkrav til den i medlemskartoteket anførte adresse, kan slettes af foreningen med øjeblikkelig virkning efter beslutning af bestyrelsen.


Et medlem, der er udelukket af foreningen på grund af gæld, kan kun genoptages som medlem af foreningen, når gælden er betalt.


Bestyrelsen afgør, i hvilket omfang der kan meddeles kontingentnedsættelse, udsættelse med betaling af kontingent eller eventuelt hel fritagelse for betaling af kontingent ved sygdom, militærtjeneste, arbejdsløshed eller under uddannelse.FORENINGENS LEDELSE


§ 7

Foreningens opgaver varetages af


 1. Generalforsamlingen
 2. Bestyrelsen
 3. De stående udvalgGENERALFORSAMLINGEN

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden tre måneder efter udløbet af foreningens regnskabsår.


Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter beslutning af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom over for foreningens formand med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen.


Generalforsamlingen, der afholdes på Frederiksberg, indkaldes skriftligt af foreningens formand med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige regnskab, kontingent og budgetter samt eventuelt indkomne forslag.


§ 9

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:


 1. Valg af dirigent
 2. Foreningens formand aflægger beretning
 3. Foreningens kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Foreningens kasserer fremlægger til godkendelse justeret budget for indeværende regnskabsår og budget for det efterfølgende regnskabsår
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
 8. Valg af repræsentant(er) til stående udvalg
 9. Eventuelt


Alle valg gælder for to år. I ulige år vælges formand og sekretær, en revisor og en revisorsuppleant. I lige år vælges næstformand og kasserer, en revisor og en revisorsuppleant. Såfremt bestyrelsen består af flere medlemmer end de nævnte, afgår disse skiftevis hvert andet år.


§ 10

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.


§ 11

Generalforsamlingen ledes af en for forsamlingen valgt dirigent. Denne afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde.


Beslutninger tages ved simpelt flertal, idet der dog ved afgørelse af følgende spørgsmål kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor:


 1. Beslutning om foreningens ophævelse, jfr. § 20
 2. Beslutning om udelukkelse af et medlem, jfr. § 16
 3. Beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer, jfr. § 17
 4. Beslutning om ændring af vedtægterne, jfr. § 21


Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.


Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, og disse har en stemme hver. Stemmeretten kan kun udøves personligt.


BESTYRELSEN


§ 12

Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling.


Bestyrelsen skal bestå af mindst 4 medlemmer, nemlig:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. Sekretær


Herudover kan bestyrelsen bestå af det antal medlemmer, dog højst 3 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, 1 medlemvælges i ulige år og 2 medlemmer vælgesi lige år.
Ønsker flere at stille op til bestyrlesen skal valg af bestyrelsesmedlemmer foregå ved valg på den ordinære generalforsamling.


Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen nedsætte stående udvalg.


§ 13

Bestyrelsen afholder møde, så ofte et bestyrelsesmedlem begærer det.


Møderne indkaldes af formanden, der også leder møderne.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.


Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.


Hver af bestyrelsens medlemmer har en stemme, og stemmeretten kan kun udøves personligt.


I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.


Næstformanden træder i formandens sted, når denne er forhindret


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 § 14

Kassereren forestår foreningens regnskab. Foreningens regnskab går fra den 1. januar til den 31. december.


Senest 3 måneder efter regnskabets udløb og mindst 14 dage før generalforsamlingen skal 

kassereren aflevere regnskabet til revision til foreningens revisor. Revisor har til enhver tiid adgang til at foretage uanmeldt revision.

Regnskabet og medlemsprotokollen skal være tilgængelig på generalforsamlingen.


§ 15

Sekretæren fører referat fra generalforsamling og bestyrelsesmøder. Referatet fra generalforsamlingen  skal underskrives af formanden og sekretæren samt af den valgte dirigent.


SÆRLIGE BESTEMMELSER


§16

Når særlige forhold giver anledning dertil, kan en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling udelukke et medlem efter indstilling fra bestyrelsen.


Den pågældende skal indkaldes skriftligt til generalforsamlingen med angivelse af grunden til indkaldelsen, og han skal have lejlighed til at fremføre sit forsvar.


Et medlem, der er blevet udelukket, kan kræve spørgsmålet prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor han skal have lejlighed til personligt at redegøre for sagen.


Til fuldgyldig beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.


Et medlem, der er udelukket, kan kun genoptages i foreningen efter godkendelse af en ordinær generalforsamling.


Nærværende bestemmelse gælder ikke, hvor udelukkelsen er sket på grund af kontingentrestance m.m., jfr. § 6


§ 17

En ordinær generalforsamling kan udnævne æresmedlemmer efter bestyrelsens fastsatte regler herom.


§ 18

Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen.


§ 19

Foreningen er indehaver af domænenavnet www.fifhaandbold.dk

 

§ 20

Foreningens opløsning kan besluttes af en ordinær generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, og til gyldig beslutning om opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget.


Skulle der ikke være mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede, men forslaget opnår tilslutning fra mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, kan forslaget behandles på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages med simpelt flertal.


Ved beslutning om foreningens opløsning tilfalder foreningens formue idrætsarbejdet i Frederiksberg kommune efter Frederiksberg Idræts-Forenings Fællesudvalgs nærmere bestemmelse.


§ 21

Forandring i disse vedtægter kan ske på en ordinær generalforsamling. Til gyldig vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.


 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


 

Vedtaget på Frederiksberg Idræts-Forenings ordinære repræsentantskabsmøde den 23. april 2015.
Ændret på foreningens ordinære generalforsamling d. 15. juni 2020
Ændret på foreningens ordinære generalforsamling d. 27. marts 2023
Ændret på foreningens ordinære generalforsamling d. 12. juni 2023
Ændret på foreningens ordinære generalforsamling d. 18. marts 2024

Generalforsamlinger og vedtægtsændringer

Indkaldelse


Herunder indkaldelse til generalforsamling i FIF Håndbold 2024.


Alle er velkomne. Medlemmer har taleret og aktive over 16 år har stemmeret.


Forslag til generalforsamlingen skal være Lene Karsbæk i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Se kontaktdetaljer under bestyrelsen.


Sker der ændringer lægges disse ind på hjemmesiden.


Indkaldelser - Generalforsamling 


Referater - Generalforsamlinger